Wymagane dokumenty

Przystępując do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa w jednostce uprawnionej do jego przeprowadzania następujące dokumenty:
 • podanie,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
 • jedną fotografię bez nakrycia głowy, nie podklejoną, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców:
  • w zakresie szkolenia podstawowego,
  • w zakresie szkolenia dodatkowego, jeżeli trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub z egzaminu praktycznego,
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 17 lat; od dnia 1 lipca 1999 r. wymóg ten dotyczy osób, które nie ukończyły 18 lat,
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy.
Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi odbywa się w formie egzaminu państwowego, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna egzaminu państwowego, obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej i jest realizowana w sali egzaminacyjnej. Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie:
 • umiejętności wykonywania manewrów podstawowych i jest realizowana na placu manewrowym,
 • umiejętności jazdy w ruchu drogowym i jest realizowana na drogach publicznych.
Ośrodek egzaminowania wyznacza termin egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
 • posiadanie przez osobę zgłaszającą się na egzamin odpowiedniej sprawności fizycznej i psychicznej,
 • ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin na podstawie posiadanego przez nią dowodu osobistego, tymczasowego dowodu osobistego, karty stałego pobytu lub paszportu.
Źródło
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Oznacza miejsce przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdów silnikowych. W przypadku, gdy wyznaczenie postoju na chodniku lub jezdni jest inne, niż równolegle do jej krawędzi, to sposób ten jest przedstawiony na odpowiedniej tabliczce (patrz: Tablice dodatkowe).
Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
Znak AT-5 „ruch kolizyjny" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności