Wymagane dokumenty

Przystępując do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa w jednostce uprawnionej do jego przeprowadzania następujące dokumenty:
 • podanie,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
 • jedną fotografię bez nakrycia głowy, nie podklejoną, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców:
  • w zakresie szkolenia podstawowego,
  • w zakresie szkolenia dodatkowego, jeżeli trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub z egzaminu praktycznego,
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 17 lat; od dnia 1 lipca 1999 r. wymóg ten dotyczy osób, które nie ukończyły 18 lat,
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy.
Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi odbywa się w formie egzaminu państwowego, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna egzaminu państwowego, obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej i jest realizowana w sali egzaminacyjnej. Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie:
 • umiejętności wykonywania manewrów podstawowych i jest realizowana na placu manewrowym,
 • umiejętności jazdy w ruchu drogowym i jest realizowana na drogach publicznych.
Ośrodek egzaminowania wyznacza termin egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
 • posiadanie przez osobę zgłaszającą się na egzamin odpowiedniej sprawności fizycznej i psychicznej,
 • ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin na podstawie posiadanego przez nią dowodu osobistego, tymczasowego dowodu osobistego, karty stałego pobytu lub paszportu.
Źródło
Znak D-46 „droga wewnętrzna" stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę wewnętrzną.
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Informuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kierunku ruchu.
Polityka Prywatności